හඳුන්වාදීම

පොකෝනෝ ස්ප්‍රින්ග්ස් යනු පුද්ගලික ප්‍රජාවක් වන අතර පෙන්සිල්වේනියාවේ වේන් කවුන්ටි හි ලේහි සහ ස්ටර්ලිං නගරවල සංගණනය කරන ලද ස්ථානයකි. සීඩීපී හි ජනගහනය 926 එක්සත් ජනපද සංගණනය වන විට 2010 ක් විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි