හඳුන්වාදීම

ප්ලැට්ස්බර්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් හි ක්ලින්ටන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 19,989 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. 11,870 සංගණනයට අනුව අවට (සහ වෙනමම සංස්ථාගත) ප්ලැට්ස්බර්ග් නගරය තුළ සංස්ථාපිත නොවූ ප්‍රදේශවල ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර, ප්ලැට්ස්බර්ග්හි සමස්ත ජනගහනය 31,859 ක් විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි