හඳුන්වාදීම

පියුරා යනු වයඹදිග පේරු හි පිහිටි නගරයක් වන අතර එය පියුරා ගඟේ සේචුරා කාන්තාරයේ පිහිටා ඇත. එය පියුරා කලාපයේ සහ පියුරා පළාතේ අගනුවරයි. 484,475 වන විට එහි ජනගහනය 2017 කි.

  • මුදල් සොල්
  • භාෂාව ස්පා Spanish ් ,, අයිමාරා
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක