පිට්ස්බර්ග්, පොදු පෙරමුණ
එක්සත් ජනපදය

පිට්ස්බර්ග්, පොදු පෙරමුණ

හඳුන්වාදීම

පිට්ස්බර්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ පෙන්සිල්වේනියා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර එය ඇලෙගනි ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 302,407 (2018) ක ජනගහනයක් නගර සීමාව තුළ ජීවත් වන අතර එය එක්සත් ජනපදයේ 66 වන විශාලතම නගරය බවට පත් කරයි. 2,324,743 ක අගනගරය ඔහියෝ නිම්නය සහ අප්පලාචියා යන දෙකෙහිම විශාලතම වේ. පෙන්සිල්වේනියාවේ දෙවන විශාලතම (ෆිලඩෙල්ෆියාට පිටුපසින්) ), සහ එක්සත් ජනපදයේ 27 වන විශාලතම

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි