හඳුන්වාදීම

පියරේ යනු එක්සත් ජනපදයේ දකුණු ඩැකෝටා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර හියුස් ප්‍රාන්තයේ ආසනයයි. 13,646 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය වර්මොන්ට්හි මොන්ට්පෙලියර්ට පසුව එක්සත් ජනපදයේ අඩුම ජනගහනය සහිත දෙවන රාජ්‍ය අගනුවර බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි