ෆීනික්ස්, අ
එක්සත් ජනපදය

ෆීනික්ස්, අ

ඇරිසෝනා හි හදවත. බොඩි රබ් වෘත්තිකයන් දහස් ගණනකින් ඔබේ නුරු විනිවිදක ආකෘතිය තෝරන්න.

හඳුන්වාදීම

මිනිසුන් 1,660,272 ක් (2018 වන විට) ඇරිසෝනා හි ෆීනික්ස් අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වේ. එය එක්සත් ජනපදයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ පස්වන නගරය වන අතර මිලියනයකට වඩා වැඩි ජනගහනයක් සිටින එකම රාජ්‍ය අගනුවර වේ. ඔබේ තෝරන්න නුරු ස්ලයිඩය ආකෘතිය දහස් ගණනින් ශරීර රබර් වෘත්තිකයන් RubPage.com.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක