හඳුන්වාදීම

ෆිලී ෆිලඩෙල්ෆියා යනු එක්සත් ජනපදයේ පෙන්සිල්වේනියා ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර 2019 ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 1,584,064 ක් වන එක්සත් ජනපදයේ හයවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි