හඳුන්වාදීම

පීටර්බොරෝ යනු කැනඩාවේ මධ්‍යම ඔන්ටාරියෝ හි ඔටනාබී ගඟේ පිහිටි නගරයකි, ටොරොන්ටෝ සිට කිලෝමීටර් 125 ක් (සැතපුම් 78) ඊසාන දෙසින් සහ ඔටාවා සිට නිරිත දෙසින් කිලෝමීටර් 270 ක් (සැතපුම් 167).

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක