හඳුන්වාදීම

පෙටාලිං ජය යනු මැලේසියාවේ සෙලන්ගෝර් හි පෙටාලිං දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නගරයකි. එහි වර්ග ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් 97.2 (වර්ග සැතපුම් 37.5) කි. පෙටාලිං ජයට 20 ජුනි 2006 වන දින නගර තත්ත්වය ප්‍රදානය කරන ලදි. එය මුලින් සංවර්ධනය කරන ලද්දේ ක්වාලාලම්පූර් හි චන්ද්‍රිකා නගරයක් වශයෙනි.

  • මුදල් මැලේසියානු ringgit
  • බැලීමට හොඳම කාලය මැලේ