හඳුන්වාදීම

පැට්‍රාස් යනු ග්‍රීසියේ තුන්වන විශාලතම නගරය වන අතර බටහිර ග්‍රීසියේ කලාපීය අගනුවර වේ. උතුරු පෙලෝපොනිස්හි ඇතන්ස් නගරයට කි.මී.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ග්රීක
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක