හඳුන්වාදීම

පැටර්සන් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් ජර්සි හි පැසායික් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර ප්‍රාන්ත ආසනයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි