හඳුන්වාදීම

පැස්ටෝ යනු දකුණු කොලොම්බියාවේ නාරිනෝ දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවරයි. නගරයේ ආසන්න වශයෙන් වැසියන් 392,930 ක් සිටින අතර ගලේරාස් ගිනි කන්ද පාමුල ඇන්ඩීස් කෝඩිලෙරා හි ඇට්‍රිස් නිම්නයේ පිහිටා ඇත.