හඳුන්වාදීම

පැස්කෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන්හි ෆ්‍රැන්ක්ලින් කවුන්ටි හි පිහිටි නගර ආසනයකි.

පැස්කෝ යනු වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ ත්‍රි-නගර කලාපය සෑදෙන නගර තුනෙන් එකකි. ත්‍රි-නගර යනු ආසන්න වශයෙන් 296,224 ක ජනතාවක් සිටින මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අගනගරයක් වන අතර 2018 ඇස්තමේන්තුවකට කෙනෙවික් සහ රිච්ලන්ඩ් නගර ද ඇතුළත් වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි