හඳුන්වාදීම

පාකර්ස්බර්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ බටහිර වර්ජිනියාවේ වුඩ් කවුන්ටි හි පිහිටි නගර ආසනයකි. ඔහියෝ සහ ලිට්ල් කනව්හා ගංගා වල පිහිටා ඇති මෙය ප්‍රාන්තයේ තුන්වන විශාලතම නගරය වන අතර පාකර්ස්බර්ග්-මැරියෙටා-වියානා අගනගරයේ විශාලතම නගරය වේ. 31,492 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි