පැරිස්
ප්රංශය

පැරිස්

ආදරය හා ශරීරය නුරු සම්බාහනය කරන නගරය :)

හඳුන්වාදීම

ආදරයේ නගරය සහ සියල්ල පුදුම සහගතය. පැරිස් නුරු සම්බාහනය සඳහා යන ගමනේදී නැවුම් එස්ප්‍රෙසෝ එකක් ලබා ගැනීමට අකමැති කවුද? ශරීර සිරුරු ඉතා ප්‍රංශ සංවේදී ශෛලියකින් සිදු කරනු ලැබේ. සම්බාහනයක් සොයාගෙන ඇය සිටීදැයි විමසන්න.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක