හඳුන්වාදීම

පාරමරිබෝ යනු පරාමරිබෝ දිස්ත්‍රික්කයේ සුරිනේම් ගං ඉවුරේ පිහිටා ඇති සුරිනේම් අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. පරාමරිබෝ හි ජනගහනය දළ වශයෙන් 241,000 ක් (2012 සංගණනය) වන අතර එය සුරිනේම් ජනගහනයෙන් අඩක් පමණ වේ.

  • මුදල් SR ඩොලරය
  • භාෂාව ලන්දේසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක