හඳුන්වාදීම

පැනමා නගරය යනු පැනමාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එහි නාගරික ජනගහනය 880,691 ක් වන අතර එහි අගනගරයේ මිලියන 1.5 කට වඩා ඇත. නගරය පිහිටා ඇත්තේ පැනමා පළාතේ පැනමා ඇළේ පැසිෆික් පිවිසුමේ ය. නගරය රටේ දේශපාලන හා පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය මෙන්ම බැංකු හා වාණිජ්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයකි.

  • මුදල් එක්සත් ජනපද ඩොලරය, පීඒ බ්ලබෝවා
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක