පැනමා සිටි, එෆ්.එල්
එක්සත් ජනපදය

පැනමා සිටි, එෆ්.එල්

විස්මිත බොඩිබ් සැපයුම්කරුවන්, නුරු සම්බාහනය පැනමා සිටි, එෆ්එල් නාමාවලිය.

හඳුන්වාදීම

පැනමා නගරය යනු එක්සත් ජනපදයේ ෆ්ලොරිඩා හි බේ කවුන්ටි හි නගර ආසනයකි. එක්සත් ජනපද මාර්ගය 98 ඔස්සේ පිහිටා ඇති මෙය තලහසී සහ පෙන්සාකෝලා අතර විශාලතම නගරය වේ. පුදුම bodyrub සපයන්නන්, නාඌ සම්බාහනය පැනමා සිටි, එෆ්.එල් නාමාවලිය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක