පාම්ඩේල්, සීඒ
එක්සත් ජනපදය

පාම්ඩේල්, සීඒ

CA හි පාම්ඩේල් හි බොඩිරබ් හි අපගේ දීමනා ගවේෂණය කරන්න.

හඳුන්වාදීම

පාම්ඩේල් යනු එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ උතුරු ලොස් ඇන්ජලීස් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. නගරය පිහිටා තිබෙන්නේ දකුණු කැලිෆෝනියාවේ ඇන්ටෙලොප් නිම්න ප්‍රදේශයේ ය. සැන් ගේබ්‍රියෙල් කඳුකරය පාම්ඩේල් ලොස් ඇන්ජලීස් සිට දකුණට වෙන් කරයි. තුළ අපගේ දීමනා ගවේෂණය කරන්න පාම්ඩේල්, සී.ඒ..

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක