හඳුන්වාදීම

ඔක්ස්ෆර්ඩ් යනු 155,000 ක ජනගහනයක් සහිත එංගලන්තයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ්ෂයර් හි විශ්ව විද්‍යාල නගරයකි. එය ලන්ඩනයට වයඹ දෙසින් සැතපුම් 56 (කි.මී. 90), බර්මින්හැම් සිට සැතපුම් 64 (කි.මී. 103) සහ මාර්ගයෙන් කියවීමේ සිට සැතපුම් 24 (කි.මී. 39) වේ.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක