හඳුන්වාදීම

ඕවන් සවුන්ඩ් යනු කැනඩාවේ නිරිතදිග ඔන්ටාරියෝ හි උතුරු ප්‍රදේශයේ පිහිටි නගරයකි. ඕවන් සවුන්ඩ් පිහිටා තිබෙන්නේ ජෝර්ජියානු බොක්ක ආශ්‍රිත පොට්ටවටෝමි සහ සිඩන්හැම් ගංගා වල මුඛයේ ය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක