හඳුන්වාදීම

ඔවියෙඩෝ යනු උතුරු ස්පා Spain ් in යේ ඇස්ටූරියස් හි මූලධර්මයේ අගනුවර වන අතර කලාපයේ පරිපාලන හා වාණිජ මධ්‍යස්ථානයයි. එය නගරය අඩංගු මහ නගර සභාවේ නම ද වේ. ඔවියෙඩෝ පිහිටා ඇත්තේ ගිජන්ට නිරිත දෙසින් කි.මී. 24 ක් (සැතපුම් 15) සහ අවිලීස් සිට කි.මී.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක