හඳුන්වාදීම

ඔටාවා යනු කැනඩාවේ අගනුවරයි. එය දකුණු ඔන්ටාරියෝ හි නැගෙනහිර කොටසේ ඔටාවා ගඟේ දකුණු ඉවුරේ පිහිටා ඇත. ඔටාවා ක්විබෙක්හි ගැටිනෝවට මායිම් වන අතර ඔටාවා-ගැටිනෝ සංගණන අගනගරයේ (සීඑම්ඒ) සහ ජාතික ප්‍රාග්ධන කලාපයේ (එන්සීආර්) හරය සාදයි.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක