හඳුන්වාදීම

ඔස්ට්‍රාවා යනු චෙක් ජනරජයේ ඊසාන දෙසින් පිහිටි නගරයක් වන අතර මොරවියන්-සිලේසියානු කලාපයේ අගනුවරයි. එය පෝලන්තයේ මායිමේ සිට කි.මී.

  • මුදල් චෙක් කොරුණ
  • භාෂාව චෙක්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක