හඳුන්වාදීම

කෙයිහාන්ෂින් යනු ජපානයේ කන්සායි කලාපයේ කියෝතෝ නගරයේ කියෝතෝ නගරවල, ඔසාකා ප්‍රාන්තයේ ඔසාකා සහ හයිගෝ ප්‍රාන්තයේ කෝබේ යන නගරවල අගනගරයයි.

  • මුදල් යෙන්
  • භාෂාව ජපන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක