හඳුන්වාදීම

Örebro යනු 124,027 ක ජනගහනයක් සිටින නගරයක් වන අතර, Örebro මහ නගර සභාවේ ආසනය සහ ස්වීඩනයේ Örebro ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වේ. එය ස්වීඩනයේ හයවන විශාලතම නගරය වන අතර රටේ විශාලතම අභ්‍යන්තර කේන්ද්‍රස්ථානයකි. එය පිහිටා ඇත්තේ ස්වාර්ටන් නම් කුඩා ගඟ දිගේ කිලෝමීටර කිහිපයක් අභ්‍යන්තරයේ වුවද හ්ල්මරන් විල අසල ය.

  • මුදල් ස්වීඩන් ක්‍රෝනා
  • භාෂාව ස්වීඩන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක