හඳුන්වාදීම

ඔනොන්ටා යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් යෝර්ක් හි දකුණු ඔට්සෙගෝ ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය අප්පලාචියන් කලාපයේ උතුරු දෙසින් පිහිටි නගර වලින් එකකි. 2010 එක්සත් ජනපද සංගණනයට අනුව ඔනොන්ටා හි ජනගහනය 13,901 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි