හඳුන්වාදීම

ඔමාහා යනු නෙබ්‍රස්කා ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර ඩග්ලස් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. ඔමාහා පිහිටා තිබෙන්නේ එක්සත් ජනපදයේ මැදපෙරදිග මිසූරි ගඟේ, ප්ලැට් ගඟේ මුඛයට සැතපුම් 10 ක් (කි.මී. 15) උතුරින්. ජාතියේ 40 වන විශාලතම නගරය වන ඔමාහා හි 2018 ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 466,061 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි