හඳුන්වාදීම

ඔලිම්පියා යනු එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර ප්‍රාන්ත ආසනය සහ විශාලතම නගරය තර්ස්ටන් ප්‍රාන්තයේ වේ. යුරෝපීය පදිංචිකරුවන් 1846 දී මෙම ප්‍රදේශය හිමිකර ගත් අතර 1854 දී වෛද්‍ය ක්‍රික් ගිවිසුම ආරම්භ වූ අතර 1856 ජනවාරි මාසයේදී ඔලිම්පියා ගිවිසුම ආරම්භ විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි