හඳුන්වාදීම

ඔලොමූක් යනු චෙක් ජනරජයේ නැගෙනහිරින් මොරාවියාවේ පිහිටි නගරයකි. අවුරුදු තිහක යුද්ධයේදී ස්වීඩන් හමුදාව විසින් නෙරපා හැරීමට පෙර මොරාවා ගඟේ පිහිටා ඇති මෙම නගරය පල්ලියේ අගනගරය වන අතර Mora තිහාසික මොරාවියාවේ අගනුවරකි.

  • මුදල් චෙක් කොරුණ
  • භාෂාව චෙක්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක