ඔක්ලහෝමා නගරය, හරි
එක්සත් ජනපදය

ඔක්ලහෝමා නගරය, හරි

අපගේ ශරීරය ඔක්ලහෝමා නගරයේ හෝ නුරු සම්බාහන සැපයුම්කරුවන්ගේ සම්බාහනය දැකීමට ඔබ කැමතිද? අනුචලනය කිරීමට කාලයයි.

හඳුන්වාදීම

බොහෝ විට OKC ලෙස කෙටි කරන ලද ඔක්ලහෝමා නගරය එක්සත් ජනපදයේ ඔක්ලහෝමා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වේ. ඔබ සියල්ල දුටු විට සහ ඔබට සොයා ගත හැකි සෑම රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකට ගිය විට, OKC හි විස්මිත ශරීර රබර් සහ නුරු සම්බාහන සැසිය සමඟ ලිහිල් කිරීමට කාලයයි :)

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය සැප්තැම්බර් - නොවැම්බර්