හඳුන්වාදීම

ඔකිනාවා යනු ජපානයේ දකුණු දිගම ප්‍රාන්තයයි.
එය රුයුකු දූපත් වලින් තුනෙන් දෙකක් කිලෝමීටර් 1,000 (සැතපුම් 620) ක් දිග දම්වැලකින් සමන්විත වේ. රුයුකු දූපත් නිරිත දෙසින් කියුෂු හි කගෝෂිමා ප්‍රාන්තයේ සිට (ජපානයේ ප්‍රධාන දූපත් හතරේ නිරිතදිග) තායිවානය දක්වා විහිදේ. ඔකිනාවා අගනුවර වන නාහා පිහිටා ඇත්තේ ඔකිනාවා දූපතේ දකුණු කොටසේ ය.

  • මුදල් යෙන්
  • භාෂාව ජපන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක