හඳුන්වාදීම

ඔග්ඩන් යනු එක්සත් ජනපදයේ t ටාහි වෙබර් කවුන්ටි හි පිහිටි නගරයක් වන අතර මහා ලුණු විලට නැගෙනහිරින් සැතපුම් 10 ක් (කි.මී. 16) නැගෙනහිරින් සහ සෝල්ට් ලේක් නගරයට උතුරින් සැතපුම් 40 ක් (කි.මී. 64). එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශයට අනුව 87,325 දී ජනගහනය 2018 ක් වූ අතර එය t ටා හි 7 වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි