හඳුන්වාදීම

ඔඩෙස්සා හෝ ඔඩේසා යනු යුක්රේනයේ තුන්වන වඩාත් ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර කළු මුහුදේ වයඹදිග වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති ප්‍රධාන සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක්, වරාය සහ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයකි. එය ඔඩෙස්සා ඔබ්ලාස්ට් හි පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය සහ බහු වාර්ගික සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයකි. ඔඩෙස්සා සමහර විට “කළු මුහුදේ මුතු”, “දකුණු අගනුවර” (රුසියානු අධිරාජ්‍යය සහ සෝවියට් සංගමය යටතේ) සහ “දක්ෂිණ තල් ගස්” ලෙස හැඳින්වේ.

  • මුදල් යුක්රේන hryvnia
  • භාෂාව යුක්රේන
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක