හඳුන්වාදීම

ඔක්සාකා ඩි ජුවෙරෙස් නගරය හෝ මහ නගර සභාව නොහොත් සරලව ඔක්සාකා යනු මෙක්සිකානු රාජ්‍යයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ ප්‍රාන්තයේ මධ්‍යම නිම්න කලාපයේ සෙන්ට්‍රෝ දිස්ත්‍රික්කයේ, සියෙරා මැඩ්රේ කඳු පාමුල, සර්රෝ ඩෙල් කොටුවේ පාමුල, අටෝයාක් ගං ඉවුර දක්වා විහිදී ය.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක