හඳුන්වාදීම

නොර්කෝපිං යනු නැගෙනහිර ස්වීඩනයේ ඔස්ටර්ගොට්ලන්ඩ් පළාතේ පිහිටි නගරයක් වන අතර ජාතික අගනුවර වන ස්ටොක්හෝම් සිට කි.මී. නාගරික ජනගහනය 160 න් 95,618 දී 2016 ක ජනගහනයක් සිටින මෙම නගරය ස්වීඩනයේ දහවන විශාලතම නගරය සහ අටවන විශාලතම මහ නගර සභාව බවට පත්විය.

  • මුදල් ස්වීඩන් ක්‍රෝනා
  • භාෂාව ස්වීඩන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක