හඳුන්වාදීම

නොර්ෆොක් යනු එක්සත් ජනපදයේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය වර්ජිනියා හි ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනයේදී ජනගහනය 242,803; 2018 දී ජනගහනය 244,076 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එය අසල්වැසි වර්ජිනියා වෙරළට පසු වර්ජිනියාවේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර ජාතියේ 91 වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි