හඳුන්වාදීම

නිකොෂියාව සයිප්‍රසයේ විශාලතම නගරය, අගනුවර සහ රජයේ ආසනයයි. එය පිහිටා ඇත්තේ පෙඩියොස් ගං ඉවුරේ මෙසෝරියා තැනිතලාවේ කේන්ද්‍රය අසල ය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ග්‍රීක, තුර්කි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක