හඳුන්වාදීම

නයිස් යනු ප්‍රංශයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත හත්වන නාගරික ප්‍රදේශය වන අතර ඇල්පස්-සමුද්‍රීය දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවරයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ෆ්රෑන්ච්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක