හඳුන්වාදීම

නයගරා ඔන් ද ලේක් යනු කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝහි පිහිටි නගරයකි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ නයගරා අර්ධද්වීපයේ, නයගරා ගඟ ඔන්ටාරියෝ විල හමු වන ස්ථානයේ, එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් සිට ගඟ හරහා ය. නයගරා-ඔන්-විල ඔන්ටාරියෝ හි නයගරා කලාපයේ පිහිටා ඇති අතර කැනඩාවේ නගරාධිපතිවරයෙකු සිටින එකම නගරය වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක