හඳුන්වාදීම

නිව්පෝර්ට් නිවුස් යනු එක්සත් ජනපදයේ වර්ජිනියා ප්‍රාන්තයේ ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 180,719 කි. 2019 දී ජනගහනය 179,225 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එය වර්ජිනියාවේ පස්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි