හඳුන්වාදීම

නිව්කාසල් ඔපන් ටයින් යනු ඊසානදිග එංගලන්තයේ ටයින් ඇන්ඩ් වෙයාර් හි පිහිටි නගරයක් වන අතර එඩින්බරෝ නගරයට දකුණින් සැතපුම් 103 ක් (කි.මී. 166 ක්) සහ ලන්ඩනයට සැතපුම් 277 ක් (කි.මී. උතුරු මුහුද.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක