හඳුන්වාදීම

හන්ටර් ගඟ අසබඩ පිහිටා ඇති එය හන්ටර් කලාපය තුළ ඇති ප්‍රධානතම නගරයයි. ගල් අඟුරු සඳහා ප්‍රසිද්ධ වූ නිව්කාසල් 159.9 දී ගල් අඟුරු ටොන් මිලියන 2017 ක් අපනයනය කරන ලොව විශාලතම ගල් අඟුරු අපනයන වරාය වේ. නගරයෙන් ඔබ්බට හන්ටර් කලාපයේ විශාල ගල් අඟුරු නිධි ඇත. භූ විද්‍යාත්මකව ගත් කල මෙම ප්‍රදේශය පිහිටා ඇත්තේ සිඩ්නි ද්‍රෝණියේ මධ්‍යම-නැගෙනහිර කොටසේ ය.

  • මුදල් AU ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි