හඳුන්වාදීම

නෙවාක් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් ජර්සි ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර එසෙක්ස් ප්‍රාන්තයේ ආසනයයි. ජාතියේ ප්‍රධාන ගුවන්, නාවික සහ දුම්රිය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස, 282,090 දී නගරයේ ජනගහනය 2018 ක් වූ අතර, එය 73 දී ජාතියේ 63 වන ස්ථානයට පත්වීමෙන් පසු, රටේ 2000 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත මහ නගර සභාව බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි