හඳුන්වාදීම

නවදිල්ලිය යනු දිල්ලි නගරයේ පිහිටි නාගරික දිස්ත්‍රික්කයකි. නවදිල්ලිය ඉන්දියාවේ අගනුවර ලෙසත් ඉන්දියානු රජයේ ශාඛා තුනේම ආසනය ලෙසත් සේවය කරයි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක