හඳුන්වාදීම

නිව් බෙඩ්ෆෝර්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ මැසචුසෙට්ස් හි බ්‍රිස්ටල් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව, මුළු ජනගහනය 95,072 ක් වූ අතර එය මැසචුසෙට්ස් හි හයවන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි