හඳුන්වාදීම

නසාවු යනු බහමාස් හි අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. 274,400 වන විට ජනගහනය 2016 ක් හෝ බහමාස්හි මුළු ජනගහනයෙන් 70% කට වඩා (≈391,000), නසාවු සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික නගරයක් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති අතර එය රටේ අනෙකුත් සියලුම නගර වාමනය කරයි. එය රටේ වාණිජ, අධ්‍යාපනය, නීතිය, පරිපාලනය සහ මාධ්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයයි.

  • මුදල් බහමියානු ඩොලරය
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක