නෂ්විල්, ටී
එක්සත් ජනපදය

නෂ්විල්, ටී

අවදි වී සින්ග්! ඒ නැෂ්විල්, බබෝ. ඔබේ ඊළඟ ශරීරයට යන අතරමගදී නැෂ්විල් හි නුරු සම්බාහනය කරන්න.

හඳුන්වාදීම

නැෂ්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙනසි ​​ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. නගරය එහි සංගීතයට කුප්‍රකට වන අතර ඇත්ත වශයෙන්ම, නාඌ සම්බාහනය ශරීර කුණු. ඔබ “රට සංගීත රබ්” උත්සාහ කර තිබේද? විහිළු කරනවා .. නැත්නම් .. අපිද? :)

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල් - ඔක්තෝබර්