හඳුන්වාදීම

නැන්ටෙස් යනු අත්ලාන්තික් වෙරළට කිලෝමීටර 50 ක් (සැතපුම් 31) දුරින් පිහිටි ලෝයර් හි ලොයර්-ඇට්ලැන්ටික් හි පිහිටි නගරයකි. ප්‍රංශයේ හයවන විශාලතම නගරය වන මෙම නගරය නාන්ටෙස්හි 303,382 ක ජනගහනයක් සහ 950,000 කට ආසන්න ජනගහනයක් සිටින අගනගරයකි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක