හඳුන්වාදීම

නාමූර් යනු බෙල්ජියමේ වොලෝනියාවේ පිහිටි නගරයක් සහ මහ නගර සභාවක්. එය නාමූර් සහ වොලෝනියා පළාතේ අගනුවර වන අතර, වොලෝනියා පාර්ලිමේන්තුව, වොලූන් රජය සහ පරිපාලනය සඳහා සත්කාරකත්වය සපයයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක